KVKK

KVKK Aydınlatma Metnİ ve
Gİzlİlİk Polİtİkası

ZAK KÜLTÜR SANAT YAPIM ORGANİZASYON VE TASARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Kısaca “ZAK Ltd. Şti.”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kısaca “KVKK”) 3 ücnü maddesi kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır. Veri sorumlusu “ZAK Ltd. Şti.’nin açık adresi “Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Hukukçular Sitesi Apartmanı, No: 24/1, Şişli/İstanbul”’dur.

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusunun yükümlülüğünü düzenleyen 6689 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile aynı Kanunun 11 inci maddesine dayanarak www.senaryostudyosu.com adresi aracılığıyla kişisel verisi işlenen gerçek kişi ve tüzel kişinin haklarını güvencelemek amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninin kapsamı, hangi kişisel verilerin işlendiği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişilerin hakları ve çerez politikasına ilişkin bilgi vermektir.

İşbu aydınlatma metni ile kişiler, www.senaryostudyosu.com web sitesi üzerinden yaptıkları işlemle sınırlı olmak üzere, veri sorumlusu “ZAK Ltd. Şti.”’nin işlediği bilgilerin kullanım şekli ve çerez politikası hakkında bilgi edindiklerini ve bu işlemleri onayladıklarını beyan ederler.

Hangİ Kİşİsel Verİlerİ İşliyoruz?
 1. (a)

  “ZAK Ltd. Şti.” tarafından www.senaryostudyosu.com web sitesi üzerinden yürütülen faaliyetlere katılmak için ilgili atölye çalışmasına ilişkin başvuru formunda kişiden istenen Ad – Soyad / Unvan, T.C. Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri, adresi, mesleği, elektronik posta adresi, diğer iletişim bilgileri veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel bilgilerdir.

 2. (b)

  “ZAK Ltd. Şti.” tarafından www.senaryostudyosu.com web sitesi üzerinden yürütülen bazı atölye çalışmalarının konu, amaç ve kapsamı doğrultusunda, ilgili atölye çalışmasının bilgilendirme metninde ayrıntılı şekilde belirtildiği üzere, (a) bendinde sayılan kişisel verilere ek olarak, kişilerin kayıt esnasında başvuru formuna ses kaydı veya video kaydı yüklemesi gerekmektedir. Bahsi geçen ses kaydı veya video kaydı, veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel bilgilerdir.

 3. (c)

  “ZAK Ltd. Şti.” tarafından www.senaryostudyosu.com web sitesi üzerinden yürütülen atölye çalışmalarından “Senaryo Stüdyosu” başlıklı atölye çalışmasının konu, amaç ve kapsamı doğrultusunda, ilgili atölye çalışmasının bilgilendirme metninde belirtildiği üzere, (a) bendinde sayılan kişisel verilere ek olarak, kişilerin kayıt esnasında başvuru formuna başvurucuya ait olduğu tasdikli bir hikaye metni yüklemesi gerekmektedir. Bahsi geçen hikaye metni veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel bilgidir.

Kişilerin, veri sorumlusunun veri tabanında bulunan bilgilerini değiştirilmesi, güncellemesi her zaman mümkündür. Bu bilgilerin silinmesi veya kullanımı durdurulmak istendiğinde talebin veri sorumlusunun info@senaryostudyosu.com adresine mail gönderilmesinin ardından sorunsuzca iptal işlemi gerçekleştirilecektir.

www.senaryostudyosu.com ziyaret edildiğinde, aşağıda yer alan bilgiler yer sağlayıcı tarafından otomatik olarak bir (1) yıl süre ile kayıt altına alınmaktadır:

 • Bağlantı isteği yapan kişinin IP adresi,

 • www.senaryostudyosu.com web sitesinin ziyaret edildiği tarih ve saat bilgisi.

 • Bağlantı isteği yapılan internet tarayıcısı bilgisi,

 • Bağlantı isteği yapılan bilgisayarın işletim sisteminin versiyon bilgisi.

Kişilerden www.senaryostudyosu.com web sitesi üzerinden atölyelere kayıt sırasında istenen kredi kartı bilgileri, “ZAK Ltd. Şti.” veri sorumlusuna ait kayıt sistemi içerisinde tutulmamaktadır. www.senaryostudyosu.com web sitesi üzerinden online yapılan atölyelere kayıt işlemi sırasında alınan kredi kartı bilgileri, kredi kartı firması olan İYZİCO ödeme kuruluşu ile PCI-DSS 1.seviye sertifikasıyla güvenli bir altyapı üzerinden işlem görür ve bu bilgiler İYZİCO alt yapısında saklanır.

Kİşİsel Verİlerİ Hangİ Amaçla İşlİyoruz,
Kİmlerle Paylaşıyoruz?

“ZAK Ltd. Şti.”, 6698 sayılı “KVKK”, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde, kişilerin www.senaryostudyosu.com web sitesi üzerinden yürütülen hizmetlerden faydalanabilmesi amacıyla ve www.senaryostudyosu.com web sitesi üzerinden satılan hizmetlere kaydolma talepleri sırasında alınan açık rızalarına istinaden, işbu aydınlatma metninde sayılan kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği koşullarla sınırlı olmak üzere üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunların izin verdiği diğer usul ve esaslar dahilinde gerekli idari ve teknik önlemleri almak koşuluyla işleyebilecektir.

Bu kişisel veriler; kişilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen diğer hallerde, işbu aydınlatma metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek veri sorumlusu tarafından kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel veriler, yurt içindeki paylaşımlarla sınırlı olmak üzere, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. “ZAK Ltd. Şti.”, söz konusu kişisel verileri bu kapsam ve amaçlar dışında katılımcıların açık rızası olmaksızın üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır.

Hatırlatmak gerekir ki, 5651 sayılı Kanunda tanımlanan yer sağlayıcının, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, taraflara ilişkin IP adresi, port bilgisi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa üye kimlik bilgilerini bir yıl süre ile kayıt ve saklama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kİşİsel Verİlerİ Hukukİ Sebebİ ve Verİ
Toplama Yöntemİ Nedİr?

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla otomatik yolla işlenmektedir.

Veri sorumlusu, www.senaryostudyosu.com web sitesindeki hizmetlerden faydalanmak amacıyla kayıt olan kişilerin paylaştığı kişisel verilerini www.senaryostudyosu.com web sitesindeki kayıt formları aracılığı ile toplamaktadır.

Kİşİsel Verİlerİ İşlenen Kİşİnİn
Hakları Nelerdİr?

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. (a)

  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. (b)

  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. (c)

  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. (ç)

  Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. (d)

  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. (e)

  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (f)

  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. (g)

  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. (ğ)

  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri sahibi olarak KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta yoluyla info@senaryostudyosu.com adresine ve “Veri Sorumlusunun Kimliği” başlığı altında belirtilmiş adrese posta yoluyla yazılı olarak iletebilirsiniz. Talebiniz en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır.

ÇEREZLER

6689 sayılı Kanuna uygun olmak kaydıyla çerezler, www.senaryostudyosu.com web sitesi ziyaret edildikçe ziyaretçilerin bilgisayarına bu web sitesi ile ilgili tercihlerinin kaydedildiği verilerdir ve www.senaryostudyosu.com web sitesine yeniden giriş yapılması halinde kişileri hatırlamaya, kullandıkları ilan ve reklamların giriş yaptıkları web sitelerinde yayımlanmasına, www.senaryostudyosu.com web sitesinde bulunan “Dükkan”da bir önceki seçimden kalan ürün seçimlerinin hatırlanmasına imkan tanımaktadır.

Kişisel veri niteliğinde olmayan bu veriler, internet tarayıcısının izin verdiği ölçüde kabul edilmeyebilir, bilgisayardan silinebilir, engellenebilir niteliktedir.

Gİzlİlİk Polİtikası Değİşİklİklerİ

Veri sorumlusu, gizlilik politikasında dilediği zaman değişiklik yapabilir. Gizlilik politikasındaki değişiklikler www.senaryostudyosu.com web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.